University of Wisconsin – OshkoshLocation: Oshkosh, Wisconsin

Website: UW-Oshkosh

Nickname: Titans
Social Media Handles: